Бенефициент

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика (ФМИ, СУ)

Софийският университет „Св. Климент Охридски” е най-старото и най-престижно висше училище в България, предлагащо над 100 програми за придобиване на бакалавърска степен и повече от 400 програми за придобиване на магистърска степен и докторски програми в областите на математическите, естествените и хуманитарни науки. Академичният състав на университета се състои от около 1800 преподаватели, включително над 800 професори и доценти. В Софийския университет се обучават над 24 000 студенти и докторанти в 16 факултета. Софийският университет е един от най-силните научни центрове в страната. Най-важната характеристика на изследователските дейности на Софийския университет е тяхната тясна връзка с процеса на обучение. 

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) е наследник на бившето Физико-математическо отделение, създадено през 1889 г. През 1904 г. Отделението е преименувано на Физико-математически факултет, а през 1963 г. се обособява самостоятелният Математически факултет към Софийския университет. От 1986 г. той съществува като Факултет по математика и информатика. ФМИ е отговорен за обучението и изследванията в областите Математика, Приложна математика, Компютърни науки, Информационни системи, Софтуерно инженерство, Педагогика и методика на обучението по математика и информатика. Обучава повече от 2000 студенти и докторанти. Обучението се извършва от преподаватели, назначени на пълен работен ден (включително около 80 професори и доценти и повече от 70 асистенти), и от гост преподаватели, които обикновено са известни учени от България и чужбина. ФМИ има 15 катедри и допълнителни помощни звена (компютърни лаборатории и др.). Персоналът на факултета и студентите имат на свое разположение библиотека с около 87 000 тома, която съдържа колекция от най-старата математическа литература на Балканите.

Факултетът по математика и информатика на СУ е водеща институция в областите на математиката, компютърните науки и информационните и комуникационни технологии. На регионално и дори на международно ниво, ФМИ предоставя значим ресурс от изследователи. Факултетът участва в повече от 30 проектапо рамковите програми на ЕС за научни изследвания и развитие. В тези области ФМИ е постигнал известност и добра репутация на европейско равнище и има изградени солидни партньорства.

© Valeriya Simeonova 2015