Разпространение

Планът за разпространение на резултатите е съобразен с очаквания голям брой потенциални категории потребители на тези резултати, като отделни изследователи, научни институции, университети, различни видове секвенционни центрове и лаборатории. Предвидени са дейности в четири основни направления:

1. Разпространение на резултатите в Интернет

Още със започването на изпълнението на проекта ще бъде създаден негов уеб сайт. На този сайт ще бъде публикувана актуална информация за получените научни, методически и технологични резултати, предстоящи и минали събития (работни срещи, семинари, конференции и др.). Ще бъдат публикувани и презентации на членове на научния колектив по тематиката на проекта.

2. Разпространение на резултатите сред научни институции в страната и чужбина

Всички резултати, запазвайки определено ниво но анонимност, ще може да бъдат използвани за научни изследвания след публикуването им в специфични бази от данни и научна литература, както и чрез съществуващите и развиващите се в рамките на ЕС инфраструктурни проекти за предоставяне и обмен на подобна информация като ELIXIR, ЕNSEMBL, EBI. 

Предвижда се обсъждане на резултатите от работата по проекта в рамките на традиционния ежемесечен семинар по биоинформатика, организиран от групата по Биоинформатика към АгроБиоИнститут и катедра „Компютърна информатика“ на ФМИ.

3. Разпространение на резултатите сред учебни заведения и изследователски центрове

Работната програма на проекта предвижда организиране на обучителен семинар с участници – представители на различни категории специалисти, докторанти и студенти по биоинформатика, биомедицински науки, компютърни науки, приложна математика, статистика и др.

4. Участие в конференции и научни форуми, публикации

Научните резултати от работата по проекта ще бъдат докладвани на работни срещи, семинари и научни симпозиуми и ще бъдат представени за публикуване в подходящи реферирани научни издания.

© Valeriya Simeonova 2015