Управление

Роли в управлението на проекта

Управлението на съставни части от проекта е делегирано на отделни ръководители, всеки от които има специфични функции, задължения и отговорности. Предложената структура цели да осигури ефективен контрол от административна, финансова и техническа гледна точка.

Ръководител на проекта – проф. д-р Мария Нишева-Павлова (http://www.fmi.uni-sofia.bg/Members/marian/)

Основната функция на ръководителя на проекта е да координира цялостното изпълнение на поетите ангажименти. Задълженията му включват също: проследяване на коректното развитие на предвидените дейности; осъществяване на контакти със съответната постоянна комисия на Фонд “Научни изследвания”; осигуряване на финансова координация с Фонд “Научни изследвания” и базовата организация; организиране на работни срещи по проекта, периодично и финално отчитане на управлението и реализацията на проекта.

Проф. д-р Мария Нишева-Павлова има дългогодишен административен опит като заместник декан на ФМИ и ръководител на катедра „Компютърна информатика“. Участвала е в изпълнението на 4 международни проекта (включително като ръководител на работен пакет в един от тях) и 9 проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ (включително като ръководител на научния колектив от СУ в един от тях).

Научен координатор – проф. д-р Владимир Димитров (http://ci.fmi.uni-sofia.bg/VladimirDimitrov/)

Научният координатор е отговорен за осигуряването на напредъка на научните дейности и на технологичните разработки, заложени в работната програма.

Проф. д-р Владимир Димитров има дългогодишен административен опит като ръководител на катедра „Компютърна информатика“ и заместник декан на ФМИ. Участвал е в изпълнението на 2 международни проекта (включително като ръководител на един от тях) и 5 проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ (включително като ръководител на един от тях). Има богат опит като ръководител на проект, ръководител на екип, бизнес аналитик или консултант в множество фирмени проекти.

Ръководители на работните пакети

Всеки ръководител на работен пакет (РП) отговаря за изпълненето на задачите по пакета, тяхното своевременно отчитане чрез подготвяне на необходимата документация. Конкретните ръководители са уточнени при описанието на работните пакети.

Ръководителите на работни пакети са хабилитирани учени с опит в участие в международни изследователски проекти и значителен брой научни публикации, в това число общо над 10 статии в издания с IF/IR през последните 5 години.


Средства за управление

Документация на проекта

Документацията на проекта съдържа всички документи, свързани с управлението и развитието на проекта: кореспонденцията с постоянната комисия на ФНИ, протоколи от всички работни срещи, текущи отчети, предвидените в работната програма отчетни материали, финансови документи и др.

Разрешаване на проблемни ситуации

По презумпция евентуалните проблемна ситуации се решават локално – в рамките на екипа по работния пакет. При непостигане на съгласие се свиква извънредна среща на екипа по съответния работен пакет с ръководителя и научния координатор на проекта, след която група, съставена от ръководителя на проекта, научния координатор и ръководителя на работния пакет, взема окончателно решение по спорните въпроси.

Отчети

Предвиден е междинен отчет (за извършените дейности до 12-ия месец) пред Фонд “Научни изследвания”, който ще обобщава постигнатите резултати, евентуалните отклонения от работния план и съответните коригиращи мерки. Документът трябва да съдържа отчет по задачите от работните пакети, допълнен от обобщение на ръководителя на проекта. Заедно с отчета трябва да бъде изготвена и работна програма за следващия 12-месечен период.

Вземане на решения

Решения по РП: Решенията от работно естество, засягащи единствено изпълнението на съответния работен пакет, ще се вземат от ръководителя на пакета след съгласуване с научния координатор.

Управленски решения: Решения, свързани с отклонения от работната програма, имащи влияние върху проекта като цяло, ще се вземат съвместно от ръководителя и научния координатор на проекта.

© Valeriya Simeonova 2015