Потенциал за развитие

Темата на проекта по същество е интердисциплинарна, но с подчертана насоченост към няколко области на информатиката и информационните технологии. Научният колектив обединява специалисти от две научни организации – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по математика и информатика (катедра „Компютърна информатика“), и АгроБиоИнститут към Селскостопанска академия (група „Биоинформатика“).

Най-важното условие за успешното изпълнение на задачите по проекта е тясното взаимодействие на специалистите от двете научни организации. Затова и разпределението на участието по работни пакети е свързано както с основните направления на научни изследвания, така и с компетентностите на членовете на колектива в други области.

Дисертациите или дипломните работи на почти всички докторанти и млади учени, участващи в колектива – изпълнител на проекта, са ръководени съвместно от специалисти от двете научни организации (ФМИ – СУ и АгроБиоИнститут). До момента са факт две успешно защитени докторски дисертации, ръководени съвместно, както и съвместно ръководство на още двама докторанти и един дипломант. За периода на изпълнение на проекта е планирано съвместно ръководство на още две дисертации и поне две дипломни работи на студенти от магистърска програма „Био- и медицинска информатика“ на ФМИ. Темите на докторските дисертации и магистърските дипломни работи са насочени към анализ на данни, извличане и представяне на закономерности в големи масиви от секвенционни данни.

Членове на научния колектив изпълняват съвместно задачи в рамките на два проекта, финансирани от Фонда за научни изследвания на СУ съответно през 2012 и 2014 г. Членове на колектива, представители на двете научни институции, участват като експерти в работата по проект на СУ – ФМИ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и имат редица съвместни участия в Международната конференция Information Systems and Grid Technologies (http://isgt.fmi.uni-sofia.bg/), организирана ежегодно от катедра „Компютърна информатика“ на ФМИ. Докторанти и млади учени от двете институции работят активно по съвместни задачи, свързани с тематиката на настоящия проект, в рамките на цитираните по-горе COST акции. Колективът – изпълнител на проекта има над 30 съвместни научни публикации и разработени пилотни версии на специализирани софтуерни системи.

Очаква се докторантите и младите учени – членове на научната група да натрупат силни резултати и съответни публикации в хода на работата по проекта и по такъв начин да успеят по-бързо да се включат в академичния състав на съответната организация.

Ролята на допълнителен фактор за развитие на научната група може да изиграе Съвместният геномен център (СГЦ) към Софийския университет, който работи много интензивно и в близко сътрудничество с АгроБиоИнститут. СГЦ предлага много добра изследователска инфраструктура, която се ползва активно от членовете на научната група.

© Valeriya Simeonova 2015