Приложимост

Научният колектив има значителен потенциал за създаване на оперативна среда за трансфер на знания и приложение на резултатите, получени в рамките на дейностите по проекта.

Възможностите за трансфер на знания и потенциалната приложимост на резултатите от изпълнението на проекта може да се систематизират в следните няколко по-важни аспекта:

А. Научен

• Разработване на оригинални и усъвършенстване на съществуващи методи и подходи за анализ на данни от паралелно секвениране на де ново секвенирани сложни полиплоидни геноми.

• Иновативен подход за извличане на различни структурни варианти (мутации, делеции/инсерции) от големи масиви от секвенционни данни, както и автоматизираното им функционално анотиране.

• Осигуряване на достъпност на получените резултати чрез публикуването им в международни научни списания.

Б. Приложен

• Транслируемост на разработените методи и алгоритми в конкретни изследвания както на специализирани центрове за паралелно геномно секвениране, така и на различни корпоративни и отделни крайни потребители.

• Възможности за ползване на резулататите, получени в рамките на дейностите по проекта, за целите на широк спектър от биомедицински изследвания и практики.

• Възможност за интегриране на софтуерни реализации на предвидените за разработване методи в международни широко използвани и публично достъпни изчислителни ресурси и платформи.

В. Социален

• Възможности за администриран достъп в реално време до качествено нова информация от страна на различни видове потребители, отвореност за участие в различни проектни предложения и технологични клъстери.

• Създаване на предпоставки за използване на потенциала и експертизата на проекта за целите на други проекти и задачи, генериращи данни от паралелно секвениране и свързани с различни социални програми като екология, качество на храните, електронно здравеопазване.

Г. Образователен

• Създаване на възможности за подобрение на обучението и професионалната подготовка на докторанти, магистранти и млади учени посредством магистърската програма "Био- и медицинска информатика" на Факултета по математика и информатика на Софийския Университет "Св. Климент Охридски". 

• Планиране и провеждане на обучителни курсове в страната и чужбина с директно използване на експертизата на колектива и знанията, генерирани при изпълнението на проекта, в рамките на международно и регионално сътрудничество.

Срокът за изпълнението на проекта фиксира единствено времето, в което предвидените методи и алгоритми ще бъдат разработени, тествани и публикувани. Очаква се положителните ефекти да бъдат разнообразни и дългосрочни. Развитието на методите и достъпът до нови алгоритми за анализ на съществуващите и разширяващите се бази от данни е сигурна предпоставка за запазване на актуалността на идеята и гарантира нейното надграждане в перспектива.

© Valeriya Simeonova 2015