Цели

Основна цел на проекта ще бъде усъвършенстването на съществуващи и разработването на нови методи за анализ на големи масиви секвенционни данни и извличане на закономерности от тях.

Тази цел се декомпозира на следните подцели:

 • разработване на иновативни и усъвършенстване на съществуващи подходи и алгоритми за анализ на големи масиви от секвенционни данни, свързани с:
  • предварителна обработка на секвенционни данни
  • откриване на грешки и технологични неточности в секвенционни данни
  • оптимизиране на асемблирането
  • оптимизация и паралелизация на подравняването на фрагменти от секвенционни данни
 • разработване на подходи за извличане на знания от анализираните масиви от данни:
  • откриване на структурни варианти
  • автоматизирано анотиране
  • предсказване на функции на гени
  • еволюционна характеристика на предсказаните гени
© Valeriya Simeonova 2015