Работна хипотеза

Формулирано е предположение, че на базата на разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи методи и алгоритмични подходи за анализ на данни и откриване на закономерности в тях ще бъдат подобрени значително резултатите при детекция на структурни варианти и грешки в големи масиви от секвенционни данни. Очаква се, че новите методи за нормализиране на данните, намаляването на нивото на шума в тях, паралелизирането на методите за съпоставяне и асемблиране на секвенционни прочити ще ускорят и повишат точността на целия изчислителен конвейер. Предполагаме, че въвеждането на нови методи за откриване на закономерности и структурни варианти в големи масиви от данни от паралелно секвениране, както и използването на така получените новизнания при автоматизираното анотиране ще даде качествено по-добър резултат при предсказването на функции на гени.

© Valeriya Simeonova 2015